Katharina Grosse

 • Katharina Grosse, ,
 • 59 × 41,5 cm
 • 400 €

 • Katharina Grosse Información

 • Katharina Grosse

  • Katharina Grosse Bio

    
  • Bio